top of page
Search
  • ankicastojanovska

Синусни влакна

Updated: Apr 27

Пилонидалниот синус (кокцигеален синус) или кај нас познат како синусно влакно претставува постинфламаторна празнина која е обложена со епител локализиран во кокцигеалниот регион. Пилонидалниот синус (враснати влакна, синусни влакна) е хронична инфекција. Иако по природа е бенигна, оваа болест предизвикува многу непријатности, болки, црвенило, инфекција, лачење на гнојна содржина, непријатен мирис и го оневозможува извршувањето на сите животни активности.

Причина за појавата на синусно влакно произлегува од перифоликуларен апсцес кој е инкапсулиран со епител кој расте во длабочината од површината. Се верува дека ова е вродена состојба која доведува до формирање на поткожен канал во кој растат влакна и последователно доведува до воспаление, секрет, црвенило, оток, болка и лузни. Основата на оваа болест се создава при промената на правецот на раст на влакната, која поради неможноста да расте над кожата, како нормално, се подвлекува под кожата, а со тоа предизвикува формирање на канали (синуси) кои се извор на инфекција и непријатност. Продира длабоко низ поткожното ткиво и мускулите и може да стигне до окципиталната коска.

Клиничка слика на Синусно влакно всушност не е вистинска циста, бидејќи шуплината се формира по воспаление. Се манифестира како јазол или апсцес кој продира во површината на кожата и трајно фистули. Пилонидалниот синус најчесто се јавува кај млади мажи, но проблеми може да се појават на која било возраст, а спорадично кај жените. Препорачуваме пациентите да се јават веднаш штом ќе го забележат овој проблем, бидејќи третманот во рана фаза и третманот доцна е различен. Кога ќе се реагира веднаш третманот е поедноставен, а обемот на операцијата е помал. Правилната дијагноза и навремената операција обезбедуваат брзо закрепнување и целосно заздравување.Дијагнозата се поставува врз основа на клиничката слика и испитувањето. Хистолошки, околу фрагментите на влакното може да се забележи апсцес со клетки од туѓо тело инкапсулирани со епител. Ненавремено дијагностицираниот пилониден синус (синусно влакно) може да доведе до компликации, локален воспалителен процес кој може да биде придружен со треска, отечени лимфни јазли, зголемени воспалителни фактори, а потоа бара третман со системски антибиотици за да се поправи воспалението и дури тогаш може да се започне хируршки третман.

Третман на вродени влакна Терапијата се состои од ласерско пукање на апсцесот и капсулата. Прогнозата е добра, оваа метода на ласерско отстранување дава неверојатни резултати. Целосно заздравување може да се постигне постепено по неколку ласерски третмани . Низ историјата, хируршкиот третман се менувал и сега најефекасна и нехируршка метода е ласетрскиот третман на синусно влакно.

Во Ласер Центар Д-р.Горица благодарение на најмодерниот и техничко-технолошки усовршен ласер Кандела Ласер Про успешно се отстрануваат и најделикатните влакна од кожата. Всушност благодарение на моќта на ласерот се топат/ пукаат влакната поткожно и не се дозволува да растат/ формираат нови влакна и да се создаваат поткожни фистули. Благодарение на единствениот Ласер во нашата земја вие ќе можете да заборавите на маките со синусните влакна!


The diagnosis is made on the basis of the clinical picture and examination. Histologically, an abscess with epithelial-encapsulated foreign body cells can be observed around the fiber fragments. An untimely diagnosed pilonidal sinus (sinus fiber) can lead to complications, a local inflammatory process that can be accompanied by fever, swollen lymph nodes, increased inflammatory factors, and then requires treatment with systemic antibiotics to correct the inflammation and only then can surgical treatment is started.
Treatment of ingrown hairs The therapy consists of laser bursting of the abscess and the capsule. The prognosis is good, this method of laser removal gives amazing results. Complete healing can be achieved gradually after several laser treatments. Throughout history, surgical treatment has changed and now the most effective and non-surgical method is sinus fiber laser treatment.
In Laser Center Dr. Gorica, thanks to the most modern and technologically advanced laser Candela Laser Pro, even the most delicate skin hairs are successfully removed. In fact, thanks to the power of the laser, the hairs under the skin are melted/burst and are not allowed to grow/form new hairs and create subcutaneous fistulas. Thanks to the only Laser in our country, you will be able to forget about the troubles with sinus hair!
6,789 views0 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page